ספרה אילת - אייקון המבורגר

כללי

אתר האינטרנט www.sphera-eilat.co.il הינו אתר המספק מידע על דירות נופש ספרה אילת וכן מאפשר רכישת חבילות נופש ואירוח. האתר הינו בבעלות ספרה מלונאות ונופש בע”מ, כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: “הרוכש”), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

בעלות ושמירה על זכויות

ספרה מלונאות ונופש בע”מ, ח.פ. 516810645 ,מאילת (להלן: ” דירות נופש ספרה אילת “) היא בעלת זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של ספרה מלונאות ונופש בע”מ.

בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (באופן קולקטיבי “סימן מסחרי”), רשומים כזכות יוצרים של דירות נופש ספרה אילת. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת דירות נופש ספרה אילת. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לדירות נופש ספרה אילת. דירות נופש ספרה אילת שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

 

תנאי השימוש באתר

כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרט. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

דירות נופש ספרה אילת שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בבתי המשפט בישראל.

 

פרטי רוכש השירותים

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: “פרטי הרכישה”). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. דירות נופש ספרה אילת לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.

נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

ביצוע הזמנה

ביצוע הזמנה ייעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה.

1.ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.

פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו להביאה ולהציגה בהגעה. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה לדירות.

2.למען הסר ספק, בעת ביצוע ההזמנה בדירות נופש ספרה אילת, המזמין נותן את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי דואר בעלי אופי מסחרי/פרסומי, וזאת בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידו. בנוסף, המזמין רשאי, בכל זמן, להודיע לדירות נופש ספרה אילת כי אינו מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, ע”י שליחת הודעה ל: [email protected].

 

חברי מועדון לקוחות

רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות של דירות נופש ספרה אילת יזכה להטבה, המוענקת לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג בעת הגעתו את כרטיס ההטבה כאסמכתא לזכאות להנחה אותה קיבל בעת ביצוע ההזמנה. היה ולא היה ברשות הרוכש כרטיס ההטבה כנ”ל בעת ההגעה, תבוטל הנחתו והוא יחויב בתשלום מחיר מלא על פי המחירון התקף באותה עת.

 

מדיניות ביטול הזמנות

ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור מדירות נופש ספרה אילת על תנאי העסקה.

יובהר כי על כל ביטול של הזמנה להיעשות בכתב באמצעות אחת מהחלופות הבאות: שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] או אישורו בכתב של הנציג הטלפוני לבקשת המזמין בפנייה טלפונית למרכז ההזמנות בטלפון: 052-6778155.

 1. אורח שיבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה עד שבוע לפני ההגעה יחויב בדמי טיפול בסך 150 שקלים או ב-5% מערך העסקה, הנמוך מבניהם. אורח שיבטל הזמנתו 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 25% מערך ההזמנה הכולל. אורח שיבטל הזמנתו 72 שעות ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.
 2. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך זמנה הכולל.
 3. יולי, אוגוסט, חגים ואירועים מיוחדים:

אורח שיבטל הזמנתו 14 ימים לפני מועד האירוח ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב בדמי טיפול בסך 300 ₪ או 5% מערך ההזמנה הכולל, הנמוך מבניהם. במידה וביטול ההזמנה ייעשה 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח, במקרה זה יחויב בסך 25% מערך ההזמנה הכולל. אורח שיבטל הזמנתו 72 שעות ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.

   4. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך זמנה הכולל.

** במידה ומדיניות הביטולים הרשומה באישור ההזמנה שונה ממדיניות ביטולים זו, היא תיקבע לפי הרשום באישור ההזמנה שנשלח ע”י המלון.

 

שינוי הזמנה על ידי המזמין

כל שינוי בהזמנה, יתבצע מול מרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת בלבד, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.

בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בווטסאפ או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת בטלפון: 052-6778155.

שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני במחלקת ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת.

במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת.

המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת טרם ביצוע השינוי המבוקש.

מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.

במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל בדירות נופש ספרה אילת, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע.

היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי דירות נופש ספרה אילת.

 

תנאים והגבלות

 1. דירות נופש ספרה אילת זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.
 2. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ בשיעור 0% עפ”י חוק באילת.
 3. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.
 4. שהות הרוכש במלון תחל מיום ההזמנה בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. ניתן להישאר במלון עד השעה 13:00, לשימוש חופשי במתקנים ובמתחם הנופש, על בסיס מקום פנוי ובמידה ואין אירוע פרטי במקום.
 5. כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של נציגי דירות נופש ספרה אילת בלבד ותחויב בתשלום.
 6. אין כפל מבצעים.
 7. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. דירות נופש ספרה אילת אינו אחראי לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

 1. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.
 2. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ”י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.

 

מידע ותמונות באתר

באתר יימצא מידע מטעם דירות נופש ספרה אילת ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין דירות נופש ספרה אילת אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

 

קישורים

האתר מכיל קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: “האתר המקושר”).

דירות נופש ספרה אילת מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר sphere-eilat.co.il באתרים אחרים יש לפנות לדירות נופש ספרה אילת לצורך קבלת אישור.

הגבלת אחריות

 1. דירות נופש ספרה אילת ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
 2. דירות נופש ספרה אילת איננה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.
 3. דירות נופש ספרה אילת לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
 4. בכל שלב דירות נופש ספרה אילת רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

 

שינויים באתר

דירות נופש ספרה אילת תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.

מועדון לקוחות

הרישום למועדון מהווה הסכמה לקבלת דיוור פרסומי והצעות מיוחדות

דילוג לתוכן